Skip to main content

Projektid

Instituutide õppejõud ja teadlased juhivad mitmete erinevate teadusprojektide elluviimist. 

Veebiplatvorm FitBack

 

Antud Erasmus+ Sport projekti eesmärgiks on koostada mitmekeelne veebiplatvorm FitBack, mis annaks tagasisidet laste ja noorte erinevate kehaliste võimete kohta. Samuti võimaldaks platvorm saadud infot süsteemselt koguda ja hallata, kas siis riiklikult, piirkondlikult või kohaliku omavalitsuste tasandil. Antud projekti kaudu loodud võrgustik toetab süsteemselt laste ja noorte kehaliste võimete jälgimist. Projekti raames kogutakse kokku viimase 10 aasta jooksul Euroopas läbi viidud kehaliste võimete alased uuringud, mis oleksid populatsioonipõhised. Saadud andmete alusel arvutatakse Euroopa riikide laste ja noorte kehalise võimekuse arengukõverad ning terviseriskide hindamine kehalise võimekuse testide alusel. Sellest lähtuvalt toimub ka FitBack platvormi arendamine ning testimine. Projekti koordineerib Sloveenia (University of Ljubljana) ning partneriteks on Ungari (Hungarian School Sport Federation), Portugal (University of Lisbon), Soome (LIKES), Hispaania (University of Granada), Serbia (University of Belgrade), Horvaatia (University of Zagreb), Eesti (University of Tartu), Itaalia (The Free University of Bozen-Bolzano), Šveits (European Physical Education Association) ja Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency Brüsselist.

“The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems” ehk FitBack projekti rahastamine toimub Erasmus+ Sport - koostööpartnerlused programmi raames.


Projekt JoyMVPA

JoyMVPA on projekt, mille eesmärgiks on eelkõige toetada põhikooli kehalise kasvatuse õpetajaid oskustepõhise harjutusvaraga. Projekti on lisaks Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kaasatud partnerid Leedust (Vilnius University ja Vytautas Magnus University), Soomest (LIKES) ja Sloveeniast (University of Ljubljana). Projekt toetab põhiliikumise ja spordioskuste õpetamise pädevuste omandamist ja arendamist viisil, mis maksimeerib kehalise kasvatuse tunnis mõõdukat kuni tugevat liikumisaktiivsust (MTLA). Projekti lõpptulemusena peaks valmiva videoklipid vähemalt 100 mängust/harjutuses koos juhistega, mis toetavad MTLA maksimaalset saavutamist. Projekti esimeses faasis toimub sobivate liikumismängude väljatöötamine kõikide partnerite poolt. Teises faasis toimub valitud mängude testimine kehalise kasvatuse tunnis, et hinnata mängude intensiivsust ja meeldivust lastele ning viimases faasis toimub mängude filmimine ja toimetamine. Pärast mängude valmimist toimub igas riigis nende tutvustamine ning valminud materjalid saavad olema avalikult kättesaadavad kõigile huvilistele.

“Supporting teachers to maximise enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA” ehk JoyMVPA projekti rahastamine toimub Erasmus+ strateegilise koostöö programmi raames.

RENE projekt

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut võtab osa rahvusvahelisest projektist RENE, et ühtlustada ergonoomika õpet partnerülikoolide seas ja töötada välja ühtne patsiendi käsitluse kursus. Kolmeaastane projekt sai alguse 2019. aasta sügisel, kui projekti partnerid kohtusid esmakordselt Soomes.

RENE projekti (ingl Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs) eesmärgiks on arendada ja ühtlustada patsiendi käsitlemisega seotud õpet tervishoiu valdkonnas. Projekt on tinglikult jaotatud kolme faasi: esimeses etapis analüüsitakse projektis osalevate partnerite ergonoomika õpet ning tervishoiutöötajate ergonoomika-alast väljaõpet. Projekti teises etapis töötatakse välja Moodle´i kursus, kus käsitletakse nii ergonoomika põhitõdesid ja patsiendi käsitlemise printsiipe, kui ka töötervishoius kehtivaid seadusi ning kommunikatsiooni küsimusi. Kolmandas etapis töötatakse välja juhised (ingl k Handbook) aine õpetamiseks.

Projekti lõpuks välja töötatud kursus on kättesaadav kõigile õppeasutustele, kus pakutakse tervishoiualast kõrgharidust. Kursust saab rakendada nii õenduse, füsioteraapia, hooldustöötaja jm õppekavadel kui ka praktiseerivate tervishoiutöötajate täiendkoolitustel. Kuna tervishoiutöötajate seas, kes rakendavad igapäevases töös manuaalseid patsientide käsitlemise võtteid, on peamiseks tervisega seotud riskiteguriks lihas- ja skeletisüsteemi vigastused, on väga oluline täiendada töötajate ergonoomikaalaseid teadmisi.

RENE projekti peamiseks eesmärgiks on parandada nii praeguste kui tulevaste tervishoiutöötajate teadlikkust säästvatest töövõtetest, maandades võimalikke riskitegureid nii töötaja kui patsiendi jaoks. Samuti pakuvad arutelud projekti partnerülikoolide
erialaspetsialistide vahel võimalusi edasiseks arenguks meie praeguste ja tulevaste tervishoiutöötajate koolitamises.

Projekti arengul saab silma peal hoida koduleheküljel rene.ut.ee.

 

#teadus
MV

Juhtimine

Jaga
19.12.2021
#teadus
MV

Teadus

Jaga
22.11.2021