Skip to main content

Projektid

Image

 

Image

 

 

 

 

 

Image
Image

 

 

 

 

Projekt "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine"

Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas 2019. aasta lõpul toetuse andmise otsuse, millega eraldatakse Tartu Ülikoolile 2,7 miljonit eurot kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks. „Meie lapsed on oma teadmiste ja õpitulemuste poolest maailmas esirinnas, kuid peame ühiselt pingutama, et nad oleksid ka tervemad ja õnnelikumad,“ ütles minister Tanel Kiik.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhi professor Priit Kaasiku sõnul sai liikumisprogrammiga alustades ruttu selgeks, et ainult soovitustest ja nõuannetest koolidele ei piisa, vaid on tarvis konkreetseid, koolide eripärast lähtuvaid metoodilisi lähenemisi. „Liikumisaktiivsuse tõstmine ei ole mõeldav üksikute kampaaniaettevõtmiste kaudu, vaid on pidev protsess, mis hõlmab koolilapsi, vanemaid, õpetajaid, koolijuhte ning kohalikke omavalitsusi,“ ütles professor Priit Kaasik. „Liikumisprogrammi edukuse ja kestvuse võtmetegureiks on liikumisaktiivsuse võimaldamine ja koolirõõm kui igapäevane koolikultuuri ja vaimsuse osa ning seda toetav mõtestatud kooliruum, mida arendatakse ja kujundatakse koostöös koolipidajatega. Ühiselt ja läbimõeldult tegutsemine viib muutustele koolipäevas ja –ruumis.“

Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu.

Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas. 

Projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine“ kogumaksumusega 2,7 miljonit eurot toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction“ ligikaudu 1,95 miljoni euroga. Eesti riigi kaasfinantseering on 344 705 eurot ja Tartu Ülikooli omafinantseering 405 535 eurot.

Projekti ametlik partner on Kagu-Norra Ülikool. Koostöös vahetatakse kogemusi ja arendatakse välitingimustes rakendatavaid meetodeid liikumisõpetuses ja füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. Projekti partner jagab Tartu Ülikooli liikumislaborile teadmisi parimatest praktikatest ja uuringu tulemustest, et toetada kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmist Eestis.

Projekti üldinfo

www.eeagrants.ee

Liikuma kutsuv kool

Image
Image

 

 

 

Veebiplatvorm FitBack

Antud Erasmus+ Sport projekti eesmärgiks on koostada mitmekeelne veebiplatvorm FitBack, mis annaks tagasisidet laste ja noorte erinevate kehaliste võimete kohta. Samuti võimaldaks platvorm saadud infot süsteemselt koguda ja hallata, kas siis riiklikult, piirkondlikult või kohaliku omavalitsuste tasandil. Antud projekti kaudu loodud võrgustik toetab süsteemselt laste ja noorte kehaliste võimete jälgimist. Projekti raames kogutakse kokku viimase 10 aasta jooksul Euroopas läbi viidud kehaliste võimete alased uuringud, mis oleksid populatsioonipõhised. Saadud andmete alusel arvutatakse Euroopa riikide laste ja noorte kehalise võimekuse arengukõverad ning terviseriskide hindamine kehalise võimekuse testide alusel. Sellest lähtuvalt toimub ka FitBack platvormi arendamine ning testimine. Projekti koordineerib Sloveenia (University of Ljubljana) ning partneriteks on Ungari (Hungarian School Sport Federation), Portugal (University of Lisbon), Soome (LIKES), Hispaania (University of Granada), Serbia (University of Belgrade), Horvaatia (University of Zagreb), Eesti (University of Tartu), Itaalia (The Free University of Bozen-Bolzano), Šveits (European Physical Education Association) ja Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency Brüsselist.

“The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems” ehk FitBack projekti rahastamine toimub Erasmus+ Sport - koostööpartnerlused programmi raames.

Image
Image

 

 

 

Image

 

 


Projekt JoyMVPA

JoyMVPA on projekt, mille eesmärgiks on eelkõige toetada põhikooli kehalise kasvatuse õpetajaid oskustepõhise harjutusvaraga. Projekti on lisaks Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kaasatud partnerid Leedust (Vilnius University ja Vytautas Magnus University), Soomest (LIKES) ja Sloveeniast (University of Ljubljana). Projekt toetab põhiliikumise ja spordioskuste õpetamise pädevuste omandamist ja arendamist viisil, mis maksimeerib kehalise kasvatuse tunnis mõõdukat kuni tugevat liikumisaktiivsust (MTLA). Projekti lõpptulemusena peaks valmiva videoklipid vähemalt 100 mängust/harjutuses koos juhistega, mis toetavad MTLA maksimaalset saavutamist. Projekti esimeses faasis toimub sobivate liikumismängude väljatöötamine kõikide partnerite poolt. Teises faasis toimub valitud mängude testimine kehalise kasvatuse tunnis, et hinnata mängude intensiivsust ja meeldivust lastele ning viimases faasis toimub mängude filmimine ja toimetamine. Pärast mängude valmimist toimub igas riigis nende tutvustamine ning valminud materjalid saavad olema avalikult kättesaadavad kõigile huvilistele.

“Supporting teachers to maximise enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA” ehk JoyMVPA projekti rahastamine toimub Erasmus+ strateegilise koostöö programmi raames.

Image

 

 

 

RENE projekt

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut võtab osa rahvusvahelisest projektist RENE, et ühtlustada ergonoomika õpet partnerülikoolide seas ja töötada välja ühtne patsiendi käsitluse kursus. Kolmeaastane projekt sai alguse 2019. aasta sügisel, kui projekti partnerid kohtusid esmakordselt Soomes.

RENE projekti (ingl Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs) eesmärgiks on arendada ja ühtlustada patsiendi käsitlemisega seotud õpet tervishoiu valdkonnas. Projekt on tinglikult jaotatud kolme faasi: esimeses etapis analüüsitakse projektis osalevate partnerite ergonoomika õpet ning tervishoiutöötajate ergonoomika-alast väljaõpet. Projekti teises etapis töötatakse välja Moodle´i kursus, kus käsitletakse nii ergonoomika põhitõdesid ja patsiendi käsitlemise printsiipe, kui ka töötervishoius kehtivaid seadusi ning kommunikatsiooni küsimusi. Kolmandas etapis töötatakse välja juhised (ingl k Handbook) aine õpetamiseks.

Projekti lõpuks välja töötatud kursus on kättesaadav kõigile õppeasutustele, kus pakutakse tervishoiualast kõrgharidust. Kursust saab rakendada nii õenduse, füsioteraapia, hooldustöötaja jm õppekavadel kui ka praktiseerivate tervishoiutöötajate täiendkoolitustel. Kuna tervishoiutöötajate seas, kes rakendavad igapäevases töös manuaalseid patsientide käsitlemise võtteid, on peamiseks tervisega seotud riskiteguriks lihas- ja skeletisüsteemi vigastused, on väga oluline täiendada töötajate ergonoomikaalaseid teadmisi.

RENE projekti peamiseks eesmärgiks on parandada nii praeguste kui tulevaste tervishoiutöötajate teadlikkust säästvatest töövõtetest, maandades võimalikke riskitegureid nii töötaja kui patsiendi jaoks. Samuti pakuvad arutelud projekti partnerülikoolide
erialaspetsialistide vahel võimalusi edasiseks arenguks meie praeguste ja tulevaste tervishoiutöötajate koolitamises.

Projekti arengul saab silma peal hoida koduleheküljel rene.ut.ee.

  

#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mati Arend kaitseb doktoritööd „Effects of specific inspiratory muscle warm-up on maximal inspiratory pressure, rowing performance, and VO2 kinetics"

Jaga
01.07.2022
#teadus #ühiskonnale

Dmitri Valiulin kaitseb doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“

25. augustil kell 12.00 kaitseb Dmitri Valiulin doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“
Jaga
29.06.2022
Jaga
29.06.2022