Autor:
Erakogu

Projektid

Image
Co-funded by the European Union

Erasmus+ projekti toetus Spordifüsioteraapia kompetentside uuendamiseks ja arendamiseks

 

2023. aasta sügisel tuli positiivne otsus Euroopa Komisjonist, kus oli edukas Tartu Ülikooli kaasoslusena Erasmus+ projekti taotlus „Spordifüsioteraapia kompetentside uuendamiseks ja täiendamiseks“ (Erasmus+ Cooperation Partnership Project, Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (lühend: SportsComp), Projekti kestuseks on 3 aastat.

 

Projekti partneriteks on viis organisatsiooni: Jamk University of Applied Sciences, Tartu Ülikool, Vrije Universiteit Brussel, University of Thessaly ja Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit (International Federation of Sports Physical Therapy).

 

Projekti juhib Jamk University of Applied Sciences ja selle eesmärk on uuendada spordifüsioteraapia õppe kõrghariduse kvaliteeti ja ka spordifüsioteraapia kutse pädevuste uuendamine. Tulemustest ja uuendustest teavitamise ning levitamist ülemaailmselt juhib projektis Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit, kes omab kõige suuremat võimekust tulemuste viimisel peamise sihtgrupini – spordis tegutsevate füsioterapeutideni.

 

Projekt algas 1.09.2023 ja kestab 3 aastat ning on jaotatud viieks osaks (Work Packages), mis keskenduvad kompetentside kontrollimisele ja uuendamisele ning täiendavad spordifüsioteraapia õppeprogramme erinevate õppevahenditega läbi e-õppe võimaluste arendamise.

Projekti kodulehekülg: https://ifspt.org/erasmus-plus_sportscomp/

 

Täpsem info ja küsimused projekti kohta: Mati Arend (Tartu Ülikooli projekti vastutav täitja), mati.arend@ut.ee Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi Eleni Kapreli (University of Thessaly), ekapreli@uth.gr Carlo Ramponi, (IFSPT) vicepresident@ifspt.org

Image
Logod

 

 

Image
Vanguard

 

Image
Co-funded by the European Union

Õpimoodulite arendamine kehalise aktiivuse mõjust ning rakendeamisest tervise ennetusel kui erinevate kliiniliste seisundite korral

ERASMUS+ Sport: Projekti kood 61349 4-EPP-1-2019-1-U K-S PO-SCP

Projekti eesmärgiks on: 1) analüüsida arstiõppekavades õppematerjali kehalise aktiivsuse mõjust tervisele ning rakendamise meetoditest nii tervist ennetavas kontekstis, kui ka liikumis-soovitustena erinevate kliiniliste seisundite puhul; ja 2) koostöös õppejõududega rakendada võimalusel täiendavaid õpimooduleid kehalise aktiivsuse mõjust ning rakendamisest tervise tugevdamisel erinevates arstiteaduste õppeainetes.

 

An innovative, research-based international interuniversity joint Doctoral study programme “Sport Science” by the Latvian Academy of Sport Education 

 

 

 

 

Image
Norra

 

Image
TÜ

 

 

 

 

 

Image
Sotsamet
Image
LKK

 

 

 

 

Projekt "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine"

Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas 2019. aasta lõpul toetuse andmise otsuse, millega eraldatakse Tartu Ülikoolile 2,7 miljonit eurot kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks. „Meie lapsed on oma teadmiste ja õpitulemuste poolest maailmas esirinnas, kuid peame ühiselt pingutama, et nad oleksid ka tervemad ja õnnelikumad,“ ütles minister Tanel Kiik.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhi professor Priit Kaasiku sõnul sai liikumisprogrammiga alustades ruttu selgeks, et ainult soovitustest ja nõuannetest koolidele ei piisa, vaid on tarvis konkreetseid, koolide eripärast lähtuvaid metoodilisi lähenemisi. „Liikumisaktiivsuse tõstmine ei ole mõeldav üksikute kampaaniaettevõtmiste kaudu, vaid on pidev protsess, mis hõlmab koolilapsi, vanemaid, õpetajaid, koolijuhte ning kohalikke omavalitsusi,“ ütles professor Priit Kaasik. „Liikumisprogrammi edukuse ja kestvuse võtmetegureiks on liikumisaktiivsuse võimaldamine ja koolirõõm kui igapäevane koolikultuuri ja vaimsuse osa ning seda toetav mõtestatud kooliruum, mida arendatakse ja kujundatakse koostöös koolipidajatega. Ühiselt ja läbimõeldult tegutsemine viib muutustele koolipäevas ja –ruumis.“

Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu.

Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas. 

Projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine“ kogumaksumusega 2,7 miljonit eurot toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction“ ligikaudu 1,95 miljoni euroga. Eesti riigi kaasfinantseering on 344 705 eurot ja Tartu Ülikooli omafinantseering 405 535 eurot.

Projekti ametlik partner on Kagu-Norra Ülikool. Koostöös vahetatakse kogemusi ja arendatakse välitingimustes rakendatavaid meetodeid liikumisõpetuses ja füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. Projekti partner jagab Tartu Ülikooli liikumislaborile teadmisi parimatest praktikatest ja uuringu tulemustest, et toetada kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmist Eestis.

Projekti üldinfo

www.eeagrants.ee

Liikuma kutsuv kool

 

Laste kehaliste võimete monitooring kehalise kirjaoskuse arendamisel: Fitback4Literacy 

Kestvus 2023-2025 

Image
Erasmus
Image
Fitback

 

 

 

Projekt koondab kümme partnerit eesmärgiga laiendada loodud Fitback koostöövõrku haridus-, teadus- ja spordisektoriga. Projekti konkreetsemaks eesmärgiks on luua ning testida vabavarana kasutatavat kehalise võimekuse mõõtmise tööriista kehalise kirjaoskuse arendamisel. See hõlmab nii kehalise, sotsiaalse, kognitiivse ning emotsionaalse võimekuse komponente olemaks kehaliselt aktiivne kogu elukaare jooksul. Projekt keskendub kohalikule tasemele (koolid, spordiklubid) arendamaks laste kehalist kirjaoskust: 1) kaasates õpetajaid ja treenereid olemasoleva Fitback monitooringu süsteemi arendamisse läbi tagasisidestamise ja uute õppematerjalide, 2) muutmaks üldist suhtumist kehaliste võimete monitoorimisse, 3) hindamaks uuendatud Fitback raportite ülesehitust ning kehalise kirjaoskuse veebitööriista, mida testitakse 8-s erinevas Euroopa riigis. Projekt toetab mitmeid EU säästva arengu eesmärke läbi parema, positiivsema ning suhtumise tervisesse ning liikumise kasudesse noortel. 

Image
EL

Disclaimer: Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

 

Veebiplatvorm FitBack

Antud Erasmus+ Sport projekti eesmärgiks on koostada mitmekeelne veebiplatvorm FitBack, mis annaks tagasisidet laste ja noorte erinevate kehaliste võimete kohta. Samuti võimaldaks platvorm saadud infot süsteemselt koguda ja hallata, kas siis riiklikult, piirkondlikult või kohaliku omavalitsuste tasandil. Antud projekti kaudu loodud võrgustik toetab süsteemselt laste ja noorte kehaliste võimete jälgimist. Projekti raames kogutakse kokku viimase 10 aasta jooksul Euroopas läbi viidud kehaliste võimete alased uuringud, mis oleksid populatsioonipõhised. Saadud andmete alusel arvutatakse Euroopa riikide laste ja noorte kehalise võimekuse arengukõverad ning terviseriskide hindamine kehalise võimekuse testide alusel. Sellest lähtuvalt toimub ka FitBack platvormi arendamine ning testimine. Projekti koordineerib Sloveenia (University of Ljubljana) ning partneriteks on Ungari (Hungarian School Sport Federation), Portugal (University of Lisbon), Soome (LIKES), Hispaania (University of Granada), Serbia (University of Belgrade), Horvaatia (University of Zagreb), Eesti (University of Tartu), Itaalia (The Free University of Bozen-Bolzano), Šveits (European Physical Education Association) ja Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency Brüsselist.

“The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems” ehk FitBack projekti rahastamine toimub Erasmus+ Sport - koostööpartnerlused programmi raames.

Erasmus+ projekt "FITeens: Istuva eluviisiga noorte seas kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi propageerimine"

Image
.

Annotatsioon

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ei täida umbes 80% noorukitest soovitust olla 60 minutit kehaliselt aktiivne päevas. Videomängude ja erinevate digitaalsete vahendite laialdane ja kasvav kasutamine on viinud istuva eluviisini, tugevdades sellega vähest kehalise aktiivsuse. COVID-19 ülemaailmne pandeemia ja naasmine igapäevaellu võib põhjustada kehalise aktiivsuse olulise languse. Mõne õpilase ainus kokkupuude kehalise aktiivsusega on kehalise kasvatuse tundides või klassivälistes tegevustes, näiteks korvpalli- või jalgpallitrennides osalemise ajal. Kuid neid kehalisi tegevusi on vähendatud või isegi lõpetatud pandeemiast tulenevate piirangute tõttu. Seega on alates COVID-19 levikust paljud noorukid olnud rohkem istuva elustiiliga, loobudes piirangute tõttu igasugustest kehalisest tegevustest ja kulutades rohkem aega videomängude mängimiseks või digitaalseadmete kasutamiseks. Erinevate uuringute kohaselt on videomängude müük võrreldes eelmise aastaga kasvanud 73%. Samas suurel osal kehalise kasvatuse õpetajatest pole piisavalt teadmisi veebipõhiste kehalise kasvatuse tundide loomiseks ja õpilaste kehalise tegevuse sooritamiseks. Selle projekti eesmärk on katsetada teismelistele mõeldud meelelahutuslikku ja huvitavat harivat sekkumist, mis on mõeldud teismelistele kehalise aktiivsuse edendamiseks läbi veebipõhise lahenduse. Täpsemad ülesanded on järgmised: a) Teadlikkuse tõstmine kehalise tegevuse ja tervislike harjumuste olulisuse kohta. b) Kehalise kasvatuse õpetajate toetamine laiaulatuslike teadmiste omandamiseks veebitundide korraldamisel eesmärgiga pakkuda õpilastele kehalist aktiivsust suurendavaid ülesandeid. c) Igapäevase kehalise aktiivsuse harjumuse kujundamine ja teismeliste teadlikkuse tõstmine kehaliste tegevuste ja tervislike harjumuste olulisuse kohta. d) Mängul põhineva lõbusa ja kaasahaarava mobiiltelefonirakenduse väljatöötamine, et motiveerida teismelisi olema kehaliselt aktiivsed.

Partnerid

Asutus Roll Riik Tüüp  
Innoventum OY partner Soome Vabariik ettevõte  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM partner Portugali Vabariik ülikool  
JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL partner Hispaania Kuningriik ettevõte  
Stichting Kenniscentrum Pro Work partner Madalmaade Kuningriik muu  

Universidad de Zaragoza

Tartu Ülikool

koordinaator

partner

Hispaania Kuningriik

Eesti Vabariik

ülikool

ülikool

Tutvu projekti raames välja töötatud materjalidega siin:

 

 

Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
jooksjad staadionil

Sportlased on sageli valmis väärkohtlemist taluma tulemuste nimel

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et juba 12 nädalaga on sprindi intervalltreeninguga võimalik parandada rasvunud noorel mitmeid tervisenäitajaid.

Marit Saluse doktoritöö: rasvunud teismelise elukvaliteeti võib tõsta juba lühike kehaline pingutus